വീട്ടു ജോലിക്കായി പരിചയസമ്പന്നരായ സത്രീകളെ നൽകുന്നു. ജില്ലയിൽ എവിടെയും ആളെ ലഭ്യമാണ്.

Also Available: loyal and experienced house maids in anywhere in the district.

പാചകം, വീട്ടുജോലി, ക്ലീനിംഗ്, രോഗീ പരിചരണം, കൂട്ടിരിപ്പ്, കുട്ടികളെ നോക്കൽ എന്നിവയ്ക്കും പരചയ സമ്പന്നരായ സ്ത്രീകളെ നൽകുന്നതാണ്.

House maid / House servant in Trivandrum

ഈ വിവരം ഷെയർ ചെയ്യൂ...
24 Hrs : 8089243515