ലഡു ഹോൾസെയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ

രുചികരമായ ലഡ്ഡു ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എവിടെയും എത്തിക്കുന്നു. 17 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം. മികച്ച നിരക്കിൽ, വിവിധ ഇനം ലഡ്ഡു ഇനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യക്കാർ വിളിക്കുക.

Laddu -in Trivandrum

രുചികരമായ ലഡു ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് – റീട്ടെയിൽ വിലയ്ക്കും ലഭ്യമാണ്

ഈ വിവരം ഷെയർ ചെയ്യൂ...
24 Hrs : 8089243515